ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ข่าวสารและกิจกรรม

e-learning

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) กิจกรรมพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) กิจกรรมพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือ
successcase

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น Success case

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น Success case
Untitled

บทความของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 ลำดับแรกของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดในรอบ 10 ปี (2006 - 2016) บนฐานข้อมูล Google Scholar

บทความวิจัยเรื่อง “The Impact of Total Quality Management on Innovation: Findings from a Developing Country” ของ ศาสตราจารย์ ดร. ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการชั้นนำในระดับนานาชาติในระหว่างปี 2006-2016 บนฐานข้อมูล Google Scholar

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้